Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Nyheter:

Thor Sandborg har vunnet konkurransen om å utforme minnesmerket for båtflyktninger.

 

Les Sandborgs tale.

 

 

 

I samarbeid med:

Norsk Maritimt Museum 

 

Norsk Billedhoggerforening

 

Kunst i Oslo, Oslo kommune

 

 

 

Konkurranse om utførelse av båtflyktningenes minnesmerke

 

Prosjektgruppen for ”Vietnamesiske Flyktningers  Minnesmerke” arrangerte en konkurranse om utførelse av et minnesmerke over Norges humanitære mottak av vietnamesiske flyktninger.

 

Mandag 26. september 2011 ble det kjent at den kjente billedhuggeren Thor Sandborg vant konkurransen med utkastet "Sjøblomst".

 

VFM-prosjektet gratulerer Thor Sandborg med premien, og takker alle kunstnerne som deltok i konkurransen.

                   

Avdukingen er planlagt våren 2013 eller tidligere hvis mulig.

 

 

1. Formål

Formålet med minnesmerket er:

 • Å takke norske sjøfolk for å ha reddet båtflyktningene på havet og det norske folk for å ha tatt imot vietnamesiske flyktninger og familie i Norge
 • Å markere vietnamesiske båtflyktningers dristige ferd mot friheten
 • Å markere flyktningenes positive bidrag til mangfoldet i Norge

 

Fokuset er å hedre humanismen og menneskets streben mot et bedre liv.

 

 

2. Stedet og monumentet

Norsk Maritimt Museum ved styret har gjort vedtak om at monumentet kan plasseres på Bygdøynes i Oslo, se vedlagte kart og fotografier av stedet.

 

Kunstneren står fritt i valg av formspråk og idé, men minnesmerket må være utført i et bestandig materiale og ikke utgjøre noen risiko for publikum.

 

Monumentets volum skal tilpasses arealet og omgivelsene. Kunstneren oppfordres til å ta hensyn til eksisterende landskap og minnesmerker. Nærheten til og det motivmessige innholdet i ”Krigsseilermonumentet” blir derfor en kunstnerisk utfordring for de deltakende kunstnerne. Det er anledning til å spille på nærheten til sjøen, og eventuelt trekke monumentet ned i strandkanten.

 

Det åpnes for forslag om inskripsjon av navnet på de norske skipene (eller deres rederier) som reddet vietnamesiske båtflyktninger, selv om inskripsjonen ikke behøver å være på selve monumentet.

 

 

3. Konkurransebetingelser

Det vil bli utarbeidet en kontrakt mellom innbyder og utførende kunstner som fastsetter økonomiske rammer, force majeure, samt innbyderens og kunstnerens forpliktelser.

Innbyder har godkjent en ramme på kr 1.200.000 for utførelsen av monumentet.  Summen inkluderer kunstnerens honorar, teknisk fremstilling av skulpturen, frakt og montering.

Grunnarbeidet på stedet, som fundamentering, fremføring av elektrisitet osv. er ikke inkludert i rammen ovenfor. Oppdragsgiver skal bekoste grunnarbeidet.

 

 

4. Premier

 

Premiene fordeles slik:

1. premie                       kr. 50 000

2. premie                       kr. 30 000

3. premie                       kr. 20 000

 

 

5. Programmateriale

Innbydelsen omfatter:

 • Program.
 • Foto over planlagt område for minnesmerket er merkert (markert som skravert felt), og i skalert kart.
 • Fotografier av området / omgivelsene for minnesmerket. 
 • Bakgrunnsdokumentet om vietnamesiske båtflyktninger med litteraturliste og vedlegg.

 

 

6. Innleveringsmaterialer

 

 • Modell i målestokk 1:5 (annen målestokk må tydelig merkes modell og beskrivelse).
 • Detalj i full målestokk.
 • Tegninger og / eller fotomontasje som viser monumentets plassering
 • Beskrivelse av intensjoner og materialbruk.
 • Budsjett

 

Det er anledning til å levere mer enn et forslag for de som måtte ønske dette, og kunstneren kan i tillegg levere det hun / han finner nødvendig for å belyse utkastet.

 

 

7. Innlevering

Utkast skal leveres til: Norsk Maritimt Museum på Bygdøynestorsdag den 1. september 2011 før kl 15.00.

 

Utkast som ikke kan leveres denne adresse i ovennevnte periode, kan leveres / sendes til Atlas Spedisjon, Smalvollveien 52, 0667 Oslo og må være ankommet denne adresse senest kl 15.00 den 1. september 2011.


Utkastene skal være anonyme og merkes med motto (ikke eget navn).  Sammen med utkastene leveres navneseddel i lukket konvolutt merket med utkastets motto. Alle innsendte utkast juryeres samlet og anonymt. Kunstnere som ønsker å opprettholde anonymiteten dersom de ikke premieres i konkurransen, gjør mottaker oppmerksom på dette i innsendelsesmaterialet.

 

Utkastene må være forsvarlig emballert.

 

 

8. Utkast som avviker fra programmet

Utkast som ikke er innkommet i rett tid eller hvor det er gjort vesentlig brudd på bestemmelsene for innleveringsmaterialets utførelse (og eventuelt anonymitet), kan utelukkes fra bedømmelsen.

 

Ved enstemmig juryvedtak har juryen rett til å foreslå til utførelse utkast som i enkelte deler avviker fra programmet.

  

9. Forsikring av de innleverte utkast

Innbyder er økonomisk ansvarlig for skade og tap av utkastene så lenge de er i oppdragsgivers oppbevaring.  Verdien på utkastet må avtales i forkant av forsendelse.

 

 

10. Utkastene forblir kunstnernes eiendom.

 

 

 

11. Underkjennelse / omkonkurranse

Juryen er ikke forpliktet til å anbefale noen av de innleverte utkast til utførelse.

I tilfelle juryen finner omkonkurranse nødvendig, avgjør juryen hvilke av de konkurrerende kunstnere som skal delta.

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres.

 

 

 

12. Retur/fraktutgifter

Etter utstillingens slutt returneres utkastene til deltakerne.  Utgifter i forbindelse med retur av utkastene dekkes av innbyder etter avtale og faktura på rimeligste måte.

 

 

 

13. Jury

Følgende jury er oppnevnt til bedømming av de innsendte forslag:

 

Oppnevnt av oppdragsgiver : Sivilarkitekt Tuan Minh Nguyen

Oppnevnt av Norsk Maritimt Museum: Førstekonservator PhD. Elisabeth S. Koren

Landskapsarkitekt: Oppnevnt av Oslo kommune

Oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening : Marit Krogh og Hans Martin Øien

     

Som sekretær for juryen fungerer Arve Bringaker, Intendant i Norsk Billedhoggerforening. 

 

Spørsmål angående tolkning av program sendes sekretæren innen 15.05.2011.
Spørsmålene og svar offentliggjøres på internett innen 23.05.2011.

 

 

 

14. Kunngjøring og utstilling

Juryens arbeid forutsettes avsluttet innen 3 uker etter utkastene er innlevert.  Juryen er forpliktet til å gi samtlige premierte utkast individuell kritikk.  Etter at juryen har avsluttet sitt arbeid vil juryens vurdering av utkastene bli sendt til deltakerne. 

 

 

Utkastene stilles ut i Norsk Maritimt Museum umiddelbart etter offentliggjøringen.

 

 

Program og programmateriale kan også tilsendes ved henvendelse til :

  Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, 0571 Oslo

Epost: nbf@skulptur.no / tel: 22 37 77 80

Webadresse: www.norskbilledhoggerforening.no

 

 

 

 

Foto over planlagt område for minnesmerket

 

 

 

Viktige datoer:

 

15.05.2011: Evt. spørsmål sendes inn

 

23.05.2011: Spørsmålene og svar offentliggjøres

 

01.09.2011 kl. 15: Frist for innlevering av konkurransematerialer

 

22.09.2011: Kunngjøring av vinnerne.


 

 

 

Fokuset er å hedre humanismen og menneskets streben mot et bedre liv.

 

Kontakt:

post@takknorge.no